top of page

יום עיון/סדנה לצוותים מקצועיים

העולם המקצועי היום דורש ידע אינטרדיסציפלינרי. 
אין ספק כי עובדים סוציאליים, מלווי משפחות, ובעלי מקצוע אחרים העוסקים בטיפול פרטני או בארגון קהילתי,  יכולים לעשות שימוש רב בידע על המערכות הפיננסיות, הבירוקרטיות והסוציאליות, כמו גם בהבנת החסמים והאתגרים העומדים בפני אוכלוסיות היעד שלהם בתחומים אלה.

במסגרת יום העיון או הסדנא נדבר על התנהלות כלכלית בחברה הישראלית, חסמים וגורמים משפיעים | מיצוי זכויות | התמודדות עם בנקים, אשראי והלוואות, חובות לשוק החוקי ולשוק האפור | מתודולוגיה וכלים לעבודה עם מטופלים/פונים | נושאים נוספים בהתאמה לקהל המשתתפים.

bottom of page