top of page

ליווי פרטני למשפחות ויחידים

עת לדעת מציעה ליווי וייעוץ פרטני בהתנהלות כלכלית.​

התהליך כולל, בין היתר, שיקוף של המציאות הכלכלית המשפחתית/פרטית, תכנון להתאזנות פיננסית, ניהול תקציב משפחתי, קידום הסדרי חובות ובמידת הצורך -
קבלת ייעוץ משפטי/משכנתאות/פנסיה וביטוחים מגורמים מומחים.

השירות ניתן לפונים באופן עצמאי, למחלקות לשירותים חברתיים המעוניינת בליווי עבור לקוחותיהן,
ועבור מחלקות משאבי אנוש בחברות עסקיות, 
שכחלק מרווחת הפרט בוחרות להעניק לעובדיהן את השירות.


צוות המלווים הכלכליים של "עת לדעת" ליווה בשנה האחרונה כ-400 צעירים במסגרת התוכנית הארצית להתמודדות של צעירים עם חובות. 
"עת לדעת" מובילה יחד עם עמותת "יחדיו" את המיזם של
יתד וג'וינט ישראל.

bottom of page